ราคากลางอะไหล่ระบบโทรมาตร

     
อะไหล่ระบบโทรมาตรขนาดใหญ่
โครงการระบบโทรมาตรป่าสัก
โครงการระบบโทรมาตรปิงตอนบน
โครงการระบบโทรมาตรเจ้าพระยาตอนบน
โครงการระบบโทรมาตรเจ้าพระยาตอนล่าง
โครงการระบบโทรมาตรลำปาว(ชี) 
โครงการระบบโทรมาตรมูล 
โครงการระบบโทรมาตรบางปะกงระยะที่1-2 
โครงการระบบโทรมาตรจันทบุรี 
โครงการระบบโทรมาตรเพชรบุรี
โครงการระบบโทรมาตรปากพนัง 
โครงการระบบโทรมาตรท่าตะเภา 
โครงการระบบโทรมาตรอู่ตะเภา 
โครงการระบบโทรมาตรทะเลสาบสงขลา 
  อะไหล่ระบบโทรมาตรอุตุ-อุทกวิทยา(กลไก)
  อะไหล่ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก
อะไหล่อุตุนิยมวิทยา
อะไหล่ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
แบบฟอร์มการตรวจสอบโทรมาตรขนาดเล็ก ยี่ห้อ Unidata
ายชื่อสอบเทียบอาคารชลประทาน ปี 2554-2557
คุณลักษณะโดยย่อเครื่องมือสำรวจ
ารโหลด Scheme และการนำ Scheme ที่โหลดไปใช้กับสถานีอื่น
การใช้ Scheme (NRT) สำหรับเว็บโทรมาตร 200 แห่ง
- กรณีใช้ NRT รุ่น 2001B(Scheme ชื่อ 2001_200)  
  - กรณีใช้ NRT รุ่น 2011D,2013D หรือ 20xx(Scheme ชื่อ 2013_200)
 
  - กรณีใช้ NRT รุ่น 2011D,2013D หรือ 20xx(Scheme ชื่อ 2013_rg)