บุคลากร

vavad
         นายวรวุฒิ  บุญทอง
                 มอ.บอ.
nikon aphirak
            นายนิกร  รุ่มนุ่ม                นายอภิรักษ์ ประดิษฐ
     นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน   นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
       
wiyakid uthai
       นายไวยกิจ  ฉิมพาลี         นายอุทัย  งามเสน่ห์
         ช่างฝีมือสนาม ช 3                ช่างฝีมือสนาม ช 3
 jalong
    นายจำลอง  พรหมจาด
              นายท้ายเรือ      
jum  vi
   นางสาวจันทร์เพ็ญ สมบูรณ์   นางสาววิภารัตน์ แขหินตั้ง  
       นักจัดการงานทั่วไป              เจ้าพนักงานธุรการ