ภาระหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ico01 วางแผนควบคุม ในการดำเนินการกำหนดมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออุตุ-อุทกวิทยา
ico01 ตรวจสอบ-สอบเทียบเครื่องมืออุตุ-อุทกวิทยาให้มีมาตรฐานตาม Specifications
ico01 จัดทำอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องมือทางอุทกวิทยา และอุตุ-อุทก ต่าง ๆ
ico01 พัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ico01 ฝึกอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจอุตุ-อุทกวิทยา
ico01
เก็บรักษาเครื่องมือสำรวจอุทกและอะไหล่ของเครื่องมือแต่ละชนิดให้เหมาะสม